Plačilo kotizacije

Kotizacija kot plačilo za udeležbo na izobraževanju se poravna v enkratnem znesku oziroma v obrokih, če je to predvideno. Pri tem je potrebno t.i. vpisnino poravnati ob prijavi na izobraževanje. S posredovanjem izpolnjene in podpisane prijavnice ter plačilu vpisnine prijavljeni osebi oziroma organizaciji zagotovimo prosto mesto na izobraževanju, oseba oziroma organizacija pa s tem prevzame obveznost plačila celotne kotizacije. Šteje se, da je dogovor o izvedbi izobraževanja sklenjen, ko udeležencu udeležbo potrdimo. V primeru, da je število mest izobraževanja omejeno, bomo pri potrditvi udeležbe upoštevali vrstni red prijav in izpolnjevanje morebitno določenih pogojev.

V primeru, da se oseba ali predstavnik prijavljene organizacije ne udeleži izobraževanja in udeležbe ne odpove v skladu s temi pogoji, to ne vpliva na obveznost plačila kotizacije in se morebitna že plačana kotizacija v tem primeru ne vrača. Vračilo dela kotizacije je možna le v primeru odpovedi udeleženca zaradi izrednih življenjskih okoliščinah ali odpovedi organizatorja.

Plačilo kotizacije se izvede preko predračuna oziroma računa na TRR: Inštitut Brainspotting , Cesta v Rožno dolino 11, 1000 Ljubljana; IBAN: SI56 6100 0002 0902 974, odprt pri banki DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA

Kot namen vplačila je potrebno vpisati ime in priimek udeleženca in naslov izobraževanja.

Udeležba na izobraževanju

Udeležba na izobraževanju je mogoča izključno pod pogojem, da je oseba oziroma organizacija poravnala kotizacijo oziroma plačala dogovorjeno vpisnino.

Udeležba na izobraževanju se preverja preko liste prisotnosti. Vsi udeleženci morajo svojo prisotnost izkazati z lastnoročnim podpisom na listi prisotnosti.

Odpoved izobraževanja in vračilo kotizacije

Če želi udeleženec odpovedati izobraževanje mora to storiti pisno. Udeleženec odpove udeležbo na izobraževanju tako, da o tem obvesti Inštitut Brainspotting preko elektronske pošte na naslov brainspottingslovenia@gmail.com.

Datum prejetja pisne odpovedi je podlaga za obračun stroškov odpovedi, in sicer:

  • za odpoved najkasneje do 70 dni pred dnevom začetka izobraževanja organizator obdrži 5 % celotne vrednosti izobraževanja za pokritje administrativnih stroškov;

  • za odpoved najkasneje do 50 dni pred dnevom začetka izobraževanja organizator zadrži 30 % zneska celotne kotizacije;

  • za odpoved 35 dni ali manj pred dnevom začetka izobraževanja se kotizacija ne vrača;

  • v primeru hujše akutne bolezni, hujše poškodbe njega samega ali ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) (z zdravniškim potrdilom) ali smrti v družini se vplačan znesek kotizacije vrne zmanjšan za 5 % celotne vrednosti.

Prekinitev izobraževanja s strani udeleženca/ke ga/jo ne odvezuje plačila celotne kotizacije.

V primeru, da zaradi kakršnihkoli razlogov izobraževanja s strani Inštituta Brainspotting ne bo možno izvesti, bo izobraževanje prestavljeno in se že vplačana kotizacija ne vrača.

Izvedba izobraževanja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, lokacije izvedbe izobraževanja ali do odpovedi izobraževanja (npr. zaradi bolezni predavatelja, drugih izrednih življenjskih okoliščin ali prenizkega števila prijav), o čemer predhodno obvesti udeleženca.

Izobraževanja potekajo v slovenskem jeziku. V primeru gostujočega predavatelja pa v angleškem jeziku.

Izobraževanja so lahko po predhodnem soglasju udeležencev tudi audio, video ali foto posneta (zvok, slika) in uporabljena v pedagoške oziroma promocijske namene.

Vsi udeleženci se obvezujejo, da bodo vsebino izobraževanja, v delu, ko poteka praktični prikaz psihoterapije obravnavali kot zaupno. S strani udeležencev je prepovedano video, foto ali audio dokumentiranje izobraževanja.

Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci usposabljanj so zaščitena avtorska dela. Prepovedano jih je uporabljati za izvajanje izobraževanj naprej, brez izrecnega dovoljenja lastnikov in navedbe vira od koder izhajajo.

Po koncu izobraževanja bo izdano potrdilo. Za pridobitev potrdila je obvezna prisotnost na izobraževanju ves čas trajanja izobraževanja.

Odgovornost in priporočila za osebno delo in študij

Izobraževanje je namenjeno za strokovno nadgradnjo znanja in ne za osebno rast ali psihoterapijo. Vsekakor lahko izobraževanje odpre čustvene vsebine, ki včasih niso rešljive na samem izobraževanju, zato priporočamo, da ima vsak udeleženec/ka ustreznega psihoterapevta.

Inštitut Brainspotting ni odgovoren za nadaljevanje terapije, v primeru odprtja osebnega primera na predstavitvi terapije, ki se izvaja med izobraževanjem, tako pri udeležencu/ki kot pri opazovalcu/ki.

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Inštitut Brainspotting, Cesta v Rožno dolino 11, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@brainspottingslovenia.com.

Osebni podatki in rok hrambe

V okviru organizacije in izvedbe izobraževanj obdelujemo osebne podatke, ki nam jih posredujete

preko prijavnice za izobraževanje (ime, priimek, naslov, kontaktna el. pošta, kontaktna telefonska številka, izobrazba, poklic, terapevtska usmeritev) in jih bomo uporabili za potrebe organizacije izobraževanja (npr. da lahko preverimo izpolnjevanje pogojev).

Prijava na izobraževanje pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa z Inštitutom Brainspotting, Cesta v Rožno dolino 11, 1000 Ljubljana oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa, če je število mest omejeno in se udeležence na podlagi prijave v predhodnem postopku šele izbere. V prejšnjem odstavku opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju« oziroma »zahtevi« po sklenitvi takšnega razmerja.

Če prijave na izobraževanje ne odda oseba, katere podatki so oddani preko prijavnice (npr. zastopnik organizacije prijavi drugega delavca/delavke), je obveznost osebe, ki prijavnico odda, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov druge osebe preko prijavnice (npr. da ima soglasje takšne osebe) ter da takšno osebo tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov, kot so navedeni v prijavnici in v teh pogojih.

Ime, priimek, naslov, elektronska pošta in telefonska številka, ki nam jih posredujete v okviru prijavnice, na podlagi vaše vnaprejšnje privolitve, uporabljamo za informiranje o naših naslednjih izobraževanjih in dogodkih. Od prejemanja takšnih informacij se lahko kadarkoli odjavite tako, da kliknete na ustrezno povezavo, ki se nahaja na dnu vsakokratnega sporočila ali pa nam pišete na brainspottingslovenia@gmail.com. V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje novic.

V primeru vaše odjave bomo zgolj hranili še kopijo vaše privolitve (ki vsebuje tudi vaše osebne podatke: ime, priimek, elektronska pošta, naslov), in sicer tako da jih bomo dokončno izbrisali iz naših evidenc najkasneje po poteku treh let od prejetja vaše odjave. Tovrstno hrambo kopije vaše privolitve utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na takšen način zagotavljamo dokaz, da smo vaš elektronski naslov, do vaše odjave, zakonito uporabljali za posredovanje obvestil.

Na izobraževanju obstaja večja verjetnost, da boste kot udeleženec/-ka fotografirani ali posneti ter da bodo takšne fotografije ali posnetki javno objavljeni na spletu ali v medijih ali kako drugače dostopne širši javnosti ali udeležencem naslednjih izobraževanj. Vaše fotografije ali posnetek obdelujemo na podlagi vašega vnaprejšnjega soglasja. V primeru, da soglasja ne posredujete, vas bomo prosili, da se ob fotografiranju umaknete oziroma vam bomo ponudili poseben prostor za spremljanje izobraževanja.

V primeru umika vašega soglasja bomo vaše fotografije ali posnetke hranili še šest let od preklica soglasja. Rok hrambe utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj te podatke potrebujemo za primer vaših ali naših pravnih zahtevkov iz naslova vaše udeležbe na javnem dogodku in podanega soglasja.

Potrditev prisotnosti na izobraževanju

Na izobraževanju je potrebna potrditev prisotnih udeležencev, saj te podatke potrebujemo za izpolnitev naših zahtev do vas ali za lastno poslovanje (npr. da lahko izdamo ali pošljemo potrdilo o udeležbi in podobno).

Potrditev prisotnosti z lastnoročnim podpisom je mogoča tako, da se podpišete na skupno vnaprej izpolnjeno listo prisotnosti.

Če vam takšen način morda ne ustreza je vaša obveznost, da se vsaj pet minut pred začetkom izobraževanja zglasite pri odgovorni osebi izobraževanja in tam s podpisom posebnega potrdila potrdite svojo prisotnost.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke zbrane preko prijavnice, skupne liste prisotnosti in na individualnih potrdilih prisotnosti hranimo še šest let od dneva izobraževanja.

Takšno hrambo utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj podatke potrebujemo za primer vaših ali naših pravnih zahtevkov iz naslova vaše udeležbe na izobraževanju.

Vaše pravice glede varstva osebnih podatkov

Vsak posameznik, katerega osebne podatke obdelujemo, ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (katere podatke imamo o vas in na kakšni podlagi ter zakaj jih uporabljamo), njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.

Kadarkoli lahko prekličete privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vaših osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke za namene, ki ste jih prvotno sprejeli, razen če nimamo druge zakonite pravne podlage za to, da to storimo zakonito.

Če obdelava osebnih podatkov temelji na »zakonitem interesu« in menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to prosim sporočite na brainspottingslovenia@gmail.com in bomo vašo situacijo individualno obravnavali.

Če menite, da je na naši spletni strani objavljen vaš osebni podatek (npr. fotografija) in za to ni ustrezne podlage, nam to prosim sporočite na brainspottingslovenia@gmail.com.

Vsak posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: www.ip-rs.si).

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov na naših izobraževanjih ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem t.i. »zakonitem interesu«, nam pišete na brainspottingslovenia@gmail.com.